rodo - RG Recykling

Przejdź do treści

Menu główne:

rodo

Oświadczenie RODOSzanowni Państwo,


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) - informujemy, że:

1. Administrator.

RG Recykling Sp. z o.o. ul. Hallera 39, 41-407 Imielin

– jest administratorem Państwa danych osobowych.

2. Kategorie danych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe i kontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;

b) Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon służbowy);

c) Dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.

3. Cele przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);

b) Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art.

6 ust.1 lit. c RODO);

c) Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w tym w celu:

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

- oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni).

d) Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telemarketingu - na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

4. Odbiorcy.

Dane osobowe możemy ujawnić:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;

b) innym odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową lub kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług.

5. Czas przechowywania danych.

a) W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów - okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń;

b) W przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;

c) W przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie jest na niej oparte.

6. Uprawnienia.

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania swoich danych;

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Źródła danych.

Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z następujących źródeł:

a) Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;

b) Dane potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych potencjalnych Klientów.

8. Dobrowolność podania danych.

Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

Podanie danych kontaktowych Klienta lub danych przedstawicieli jest dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy oraz ułatwieniu komunikacji.

9. Brak automatycznego podejmowania decyzji.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.

10. Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG.

Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego